Biuletyn Informacji Publicznej
Sąd Rejonowy w Toruniu

Linki

bip.gov.pl

Informacja

Niniejszy serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej

Wyszukiwanie

Wyszukiwarka
wszędzie

Menu główne

Nawigacja

NAWIGACJA:
Struktura organizacyjna / Wydziały / VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego /

Treść strony

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Informacje podstawowe

Adres: ul. Młodzieżowa 31, 87-100 Toruń,
Przyjmowanie interesantów: pok. 106, pn 10.00-18.00, wt.-pt. 8.00-15.00
Telefon: (056) 61-05-864
               (056) 61-05-865
e-mail: krs7@torun.sr.gov.pl

Oddział Centralnej Informacji i czytelnia akt (wejście z ulicy)
    telefon: (056) 61-05-850
Przyjmowanie interesantów:
•    Oddział Centralnej Informacji wraz z punktem przeglądania akt:
             poniedziałek:     9.00-18.00
             wtorek – piątek: 8.00-15.00

Punkt Przyjmowania Ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego – pok. 4
       tel. (056) 61-05-850
 


Przewodniczący Wydziału
Sędzia Sądu Rejonowego Ryszard Reif

Zastępca Przewodniczącego Wydziału
Referendarz Sądowy Agnieszka Grobelna


Kierownik Sekretariatu Wydziału
Ewa Laskowska

Adres: ul. Młodzieżowa 31, 87-100 Toruń
Telefon: (56) 61 05 864, Fax: (56) 61 05 808
e-mail: krs7@torun.sr.gov.pl


Wydział VII  Gospodarczy KRS wyznaczony jest do prowadzenia Krajowego Rejestru Sądowego  – w systemie informatycznym.

Rejestr ten składa się z:

 • rejestru przedsiębiorców;
 • rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
 • rejestru dłużników niewypłacalnych

 

REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW

 

Do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego są wpisywane następujące podmioty:

 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • spółki jawne;
 • spółki partnerskie;
 • spółki komandytowe;
 • spółki komandytowo-akcyjne;
 • spółki akcyjne;
 • spółki europejskie;
 • spółdzielnie;
 • spółdzielnie europejskie;
 • przedsiębiorstwa państwowe;
 • europejskie zgrupowania interesów gospodarczych;
 • instytuty badawcze;
 • towarzystwo reasekuracji wzajemnej;
 • główny oddział zagranicznego zakładu reasekuracji;
 • przedsiębiorcy określeni w przepisach o zasadach prowadzenia na terytorium RP działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne, zwane dalej „przedsiębiorstwami zagranicznymi”;
 • towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych;
 • oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium RP;
 • główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń;
 • inne osoby prawne, jeżeli wykonują działalność gospodarczą i podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt. 2 ustawy o KRS.
 • instytucje gospodarki budżetowej

 

REJESTR STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI I PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

 

Do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej wpisywane są:

 • stowarzyszenia wraz z ich jednostkami terenowymi posiadającymi osobowość prawną;
 • związki stowarzyszeń;
 • fundacje;
 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;
 • kolumny transportu sanitarnego;
 • kółka rolnicze;
 • rolnicze zrzeszenia branżowe;
 • związki rolników, kółek i organizacji rolniczych;
 • związki rolniczych zrzeszeń branżowych;
 • związki zawodowe rolników indywidualnych;
 • cechy rzemieślnicze;
 • izby rzemieślnicze;
 • Związek Rzemiosła Polskiego;
 • zrzeszenia handlu i usług;
 • zrzeszenia transportu;
 • ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeń handlu i usług;
 • ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeń transportu;
 • nieposiadająca osobowości prawnej organizacja pożytku publicznego;
 • inna osoba prawna będąca organizacją pożytku publicznego;
 • kościelna osoba prawna będąca organizacją pożytku publicznego;
 • nieposiadająca osobowości prawnej instytucja kościelna będąca organizacją pożytku publicznego;
 • inne organizacje przedsiębiorców, co obejmuje organizacje, o których mowa w ustawie z dnia 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców;
 • izby gospodarcze wraz z Krajową Izbą Gospodarczą;
 • związki zawodowe wraz z ich jednostkami organizacyjnymi posiadającymi osobowość prawną;
 • ogólnokrajowe związki międzybranżowe;
 • ogólnokrajowe zrzeszenia międzybranżowe;
 • związki pracodawców;
 • federacje i konfederacje związków pracodawców;
 • stowarzyszenia kultury fizycznej (nowe stowarzyszeni nie prowadzące działalności gospodarczej podlegają wpisowi do ewidencji, prowadzonej przez starostów właściwych ze względu na siedzibę stowarzyszenia);
 • związki sportowe;
 • polskie związki sportowe;
 • stowarzyszenia kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym;
 • inne organizacje społeczne i zawodowe, co obejmuje podmioty, które na mocy przepisów szczególnych podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

REJESTR DŁUŻNIKÓW NIEWYPŁACALNYCH

 

Wpis do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych może być dokonany na wniosek wierzyciela posiadającego tytuł wykonawczy przeciwko osobie fizycznej, która w terminie 30 dni od daty wezwania do spełnienia świadczenia nie zapłaci wymaganej należności.

Ponadto sąd wpisuje z urzędu do rejestru dłużników niewypłacalnych:

 • osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, jeśli ogłoszono ich upadłość lub jeżeli wniosek o ogłoszenie ich upadłości został prawomocnie oddalony z tego powodu, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, albo umorzono prowadzoną przeciwko nim egzekucję sądowa lub administracyjną z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych;
 • wspólników ponoszących odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, z wyłączeniem komandytariuszy w spółce komandytowej, jeżeli ogłoszono upadłość spółki lub wniosek o ogłoszenie jej upadłości został prawomocnie oddalony, gdyż majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, albo umorzono przeciwko niemu egzekucję sądową lub administracyjną z uwagi na fakt, iż z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych;
 • dłużników, którzy zostali zobowiązani do wyjawienia majątku w trybie przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego o postępowaniu egzekucyjnym;
 • osoby, które przez sąd upadłościowy zostały pozbawione prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym lub spółdzielni;
 • osoby obciążone obowiązkiem alimentacyjnym, których zaległość przekracza okres 6 miesięcy.

Wpisy dokonane w rejestrze dłużników niewypłacalnych podlegają wykreśleniu w razie zmiany lub uchylenia orzeczeń, na których podstawie wpisy zostały dokonane lub po upływie 10 lat od dokonania wpisu.


Elektroniczny dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego

Szczegółowe Informacje dostępne są na  stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl
 

UWAGA !

Od dnia 30 maja 2014 r. opłata zazłożenie sprawozdania finansowego wynosi 140zł.

 • wzmianka - 40 zł.
 • ogłoszenie w MSiG - 100 zł.

Opłatę należy uiścić na konto:
NBP O/O BYDGOSZCZ
37101010780036362231000000

 

OBSZAR WŁAŚCIWOŚCI VII WYDZIAŁU GOSPODARCZEGO KRS

 

VII  Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Toruniu jest właściwy dla spraw z obszaru miast: Aleksandrów Kujawski, Brodnica, Ciechocinek, Chełmno, Chełmża, Golub-Dobrzyń, Grudziądz, Kowal, Lipno, Nieszawa, Radziejów, Rypin, Toruń, Wąbrzeźno i Włocławek oraz gmin: Aleksandrów Kujawski, Bartniczka, Baruchowo, Bądkowo, Bobrowniki, Bobrowo, Boniewo, Brodnica, Brześć Kujawski, Brzozie, Brzuze, Bytoń, Ciechocin, Chełmno, Chełmża, Choceń, Chodecz, Chrostkowo, Czernikowo, Dębowa Łąka, Dobre, Dobrzyń nad Wisłą, Fabianki, Golub-Dobrzyń, Górzno, Grudziądz, Gruta, Izbica Kujawska, Jabłonowo Pomorskie, Kijewo Królewskie, Kikół, Koneck, Kowal, Kowalewo Pomorskie, Książki, Lipno, Lisewo, Lubanie, Lubicz, Lubień Kujawski, Lubraniec, Łasin, Łubianka, Łysomice, Obrowo, Osiek, Osięciny, Papowo Biskupie, Piotrków Kujawski, Płużnica, Raciążek, Radomin, Radziejów, Radzyń Chełmiński, Rogowo, Rogóźno, Rypin, Skępe, Skrwilno, Stolno, Świecie nad Osą, Świedziebnia, Tłuchowo, Topólka, Unisław, Waganiec, Wąbrzeźno, Wąpielsk, Wielgie, Wielka Nieszawka, Włocławek, Zakrzewo, Zbiczno, Zbójno i Zawieś Wielka.


 

 • opublikował: Bartosz Okrzyński
  data publikacji: 2011-05-05 10:57
 • zmodyfikował: Marta Laurentowska - Redaktor BIP
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-21 13:39

drukuj całą stronę

Informacje Sądu Okręgowego

2013.09.24 12:56

Nowa Księga Wieczysta

2013.09.24 12:24

Elektroniczne postępowanie upominawcze (e-Sąd)

2012.09.24 14:13

Mediacja

2012.08.14 13:38

System Dozoru Elektronicznego

2012.08.14 13:36

Uwierzytelnienie dokumentu

2012.02.02 10:47

Krajowy Rejestr Karny

2011.03.17 12:52

Europejski Atlas Sądowy do spraw cywilnych

Stopka adresowa

 • Sąd Rejonowy w Toruniu

  ul. Fosa Staromiejska 12/14
  87-100 Toruń

  NIP: 956-10-05-241
  REGON: 000321649

 • Dane kontaktowe:

 • Informacja o godzinach:

  Godziny urzędowania Sądu:
  poniedziałek: 7:15 - 18:00
  wtorek - piątek: 7:15 - 15:15

  Godziny przyjmowania interesantów:
  poniedziałek: 9:00 - 18:00
  wtorek - piątek: 8:00 - 15:00

  Godziny urzędowania kasy Sądu:
  poniedziałek: 9:00 - 15:00
  wtorek - piątek: 8:00 - 14:00

Licencja strony

© 2010 - 2016 Sąd Rejonowy w Toruniu. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Stopka strony