Biuletyn Informacji Publicznej
Sąd Rejonowy w Toruniu

Linki

bip.gov.pl

Informacja

Niniejszy serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej

Wyszukiwanie

Wyszukiwarka
wszędzie

Menu główne

Nawigacja

NAWIGACJA:
Informacje / Skargi i wnioski rozpatrywane przez Prezesa Sądu Rejonowego w Toruniu /

Treść strony

Skargi i wnioski rozpatrywane przez Prezesa Sądu Rejonowego w Toruniu

ZARZĄDZENIE nr  14/2014

Prezesa Sądu Rejonowego w Toruniu z 26 maja 2014 r.

w sprawie składania skarg i wniosków

 § 1

Na podstawie art. 41a § 1-4, 41b § 1-4 i 41c § 1 i 2 ustawy z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. nr 98, poz. 1070 ze zm.), art. 37 ust. 2 pkt 14 ustawy z 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 524) ustalam następujący tryb składania skarg i wniosków:

 1. Skargi i wnioski przyjmują pracownicy Biura Obsługi Interesantów Rejonowego w Toruniu przy ul. Fosa Staromiejska12/14.
   
 2. Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

- na piśmie na adres: Sąd Rejonowy w Toruniu, ul. Fosa Staromiejska12/14, 87-100 Toruń, w tym także za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: administracja@torun.sr.gov.pl,

- w formie ustnej do protokołu.

 1. W przypadku wniesienia skargi lub wniosku do protokołu winna być zamieszczona data wniesienia skargi lub wniosku, imię i nazwisko (nazwa) i adres skarżącego lub wnioskodawcy, zwięzła treść skargi lub wniosku oraz, w razie potrzeby, sygnatura akt sprawy, której dotyczy skarga lub wniosek. Protokół jest podpisywany przez skarżącego lub wnioskodawcę oraz pracownika przyjmującego skargę lub wniosek.
 2. Na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy pracownik przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza ich przyjęcie.
 3. Jeżeli na podstawie treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, a w szczególności sprawy, której dotyczą, skarżący lub wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia skargi lub wniosku w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie braków w terminie spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.
 4. Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.
 5. Skargi i wnioski, w zakresie dotyczącym działalności sądów, w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli, nie podlegają rozpatrzeniu. Organ sądu, do którego taka skarga lub wniosek zostały skierowane, zawiadamia skarżącego o przyczynach odmowy rozpatrzenia skargi. Jeżeli jednak skarga dotyczy czynności sądu podlegającej zaskarżeniu w toku instancji, organ ten jest obowiązany niezwłocznie przekazać skargę do akt sprawy, której skarga dotyczy, zawiadamiając o tym skarżącego.
 6. Skargi lub wnioski dotyczące czynności sądu jeszcze niedokonanych, należących do dziedziny, w której sędziowie są niezawiśli, podlegają niezwłocznemu przekazaniu do akt postępowania, którego dotyczą.
 7. Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę, z podaniem przyczyny pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.
 8. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu, jest prezes sądu, a w przypadku skargi lub wniosku, dotyczących czynności kuratorów sądowych w okręgu,  kurator okręgowy.
 9. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu okręgowego i sądu rejonowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu okręgowego. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu apelacyjnego i sądu okręgowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu apelacyjnego.
 10. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Prezesa Sądu Rejonowego jest Prezes Sądu Okręgowego, działalności Prezesa Sądu Okręgowego - Prezes Sądu Apelacyjnego, a działalności Prezesa Sądu Apelacyjnego - Krajowa Rada Sądownictwa.

§ 2

Uchylam zarządzenie nr 19/2013 Prezesa Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie składania skarg i wniosków.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2014 r.

 

 • autor informacji: Prezes Sądu Rejonowego w Toruniu
  data wytworzenia: 2014.05.26
 • opublikował: Kamil Komodziński
  data publikacji: 2012-05-24 10:05
 • zmodyfikował: Kamil Komodziński
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-30 14:01

drukuj całą stronę

Informacje Sądu Okręgowego

2013.09.24 12:56

Nowa Księga Wieczysta

2013.09.24 12:24

Elektroniczne postępowanie upominawcze (e-Sąd)

2012.09.24 14:13

Mediacja

2012.08.14 13:38

System Dozoru Elektronicznego

2012.08.14 13:36

Uwierzytelnienie dokumentu

2012.02.02 10:47

Krajowy Rejestr Karny

2011.03.17 12:52

Europejski Atlas Sądowy do spraw cywilnych

Stopka adresowa

 • Sąd Rejonowy w Toruniu

  ul. Fosa Staromiejska 12/14
  87-100 Toruń

  NIP: 956-10-05-241
  REGON: 000321649

 • Dane kontaktowe:

 • Informacja o godzinach:

  Godziny urzędowania Sądu:
  poniedziałek: 7:15 - 18:00
  wtorek - piątek: 7:15 - 15:15

  Godziny przyjmowania interesantów:
  poniedziałek: 9:00 - 18:00
  wtorek - piątek: 8:00 - 15:00

  Godziny urzędowania kasy Sądu:
  poniedziałek: 9:00 - 15:00
  wtorek - piątek: 8:00 - 14:00

Licencja strony

© 2010 - 2016 Sąd Rejonowy w Toruniu. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Stopka strony