Biuletyn Informacji Publicznej
Sąd Rejonowy w Toruniu

Linki

bip.gov.pl

Informacja

Niniejszy serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej

Wyszukiwanie

Wyszukiwarka
wszędzie

Menu główne

Linki

Nawigacja

NAWIGACJA:
Informacje / Opłaty sądowe / XI Wydział Cywilny /

Treść strony

XI Wydział Cywilny

O opłatach w sprawach cywilnych stanowi ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych cywilnych Dz. U. nr 167 poz.1398. Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki. Do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do Sądu  pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki, chyba, że ustawa stanowi inaczej.

Opłata jest stała, stosunkowa lub podstawowa.

Opłatę stałą pobiera się w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach  o prawa majątkowe, w wysokości jednakowej niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia. Opłata stała nie może być niższa niż 30zł. i wyższa niż 5.000zł

Opłatę stosunkową pobiera się w sprawach o prawa majątkowe, wynosi ona 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30zł. i nie więcej niż 100.000zł
Opłatę podstawową pobiera się w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej.

Opłata podstawowa wynosi 30zł i stanowi minimalną opłatę, którą strona jest obowiązana uiścić od pisma podlegającego opłacie chyba, że ustawa stanowi inaczej.
Od pisma wniesionego o prawa majątkowe, której wartości  przedmiotu sprawy nie da się ustalić w chwili jej wszczęcia, przewodniczący określa opłatę tymczasową. Opłatę tymczasową określa się w granicach od 30zł do 1000zł.

Rodzaj sprawy

Wysokość opłaty

Podział majątku wspólnego

1000 zł

Zgodny podział majątku wspólnego

300 zł

Ustanowienie drogi koniecznej

200 zł

Rozgraniczenie nieruchomości

200 zł

Stwierdzenie nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie

200 zł

Ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej

100 zł

Ustanowienie zarządcy rzeczy wspólnej lub przedmiotu użytkowania

100 zł

Rozstrzygnięcie co do dokonania czynności dotyczącej rzeczy wspólnej

100 zł

Stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie

2000 zł

Zniesienie współwłasności

1000 zł

Zgodny wniosek o zniesienie współwłasności

300 zł

Stwierdzenie nabycia spadku

50 zł

Zabezpieczenie spadku

50 zł

Sporządzenie spisu inwentarza

50 zł

Odebranie oświadczenia o przyjęciu lub

50 zł

Dział spadku

500zł

Zgodny podział spadku

300zł

Dział spadku wraz ze zniesieniem współwłasności

1000zł

Zgodny dział spadku wraz ze zniesieniem współwłasności

600zł

Nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu

50zł

Skarga na czynności komornika

100zł

Wszczęcie egzekucji przez zarząd przymusowy

1000zł

Wszczęcie egzekucji przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego

1000zł

 

Rodzaj  pisma

Wysokość opłaty

Zarzuty na opis i oszacowanie nieruchomości

100zł

Zarzuty p-ko planowi podziału sumy uzyskanej z egzekucji oraz zażalenia na postanowienie wydane w wyniku rozpoznania zarzutów

100zł

Wniosek o udzielenie przybicia nieruchomości lub innej rzeczy albo prawa z których egzekucję prowadzi się wg przepisów o egzekucji z nieruchomości, opłatę tę uiszcza się przed przysądzeniem własności

100zł

Zatwierdzenie planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji    a także wprowadzenie do planu zmian lub uzupełnień

100zł

Wniosek o przeprowadzenie przez sąd egzekucji czynności o charakterze majątkowym, której inna osoba nie może wykonać za dłużnika

100zł

 

 • opublikował: Bartosz Okrzyński
  data publikacji: 2011-05-11 09:48
 • zmodyfikował: Bartosz Okrzyński
  ostatnia modyfikacja: 2011-05-18 07:45

drukuj całą stronę

Informacje Sądu Okręgowego

2013.09.24 12:56

Nowa Księga Wieczysta

2013.09.24 12:24

Elektroniczne postępowanie upominawcze (e-Sąd)

2012.09.24 14:13

Mediacja

2012.08.14 13:38

System Dozoru Elektronicznego

2012.08.14 13:36

Uwierzytelnienie dokumentu

2012.02.02 10:47

Krajowy Rejestr Karny

2011.03.17 12:52

Europejski Atlas Sądowy do spraw cywilnych

Stopka adresowa

 • Sąd Rejonowy w Toruniu

  ul. Fosa Staromiejska 12/14
  87-100 Toruń

  NIP: 956-10-05-241
  REGON: 000321649

 • Dane kontaktowe:

 • Informacja o godzinach:

  Godziny urzędowania Sądu:
  poniedziałek: 7:15 - 18:00
  wtorek - piątek: 7:15 - 15:15

  Godziny przyjmowania interesantów:
  poniedziałek: 9:00 - 18:00
  wtorek - piątek: 8:00 - 15:00

  Godziny urzędowania kasy Sądu:
  poniedziałek: 9:00 - 15:00
  wtorek - piątek: 8:00 - 14:00

Licencja strony

© 2010 - 2016 Sąd Rejonowy w Toruniu. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Stopka strony